Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Forum
  Ciekawe Strony
  Kontakt
  Księga Gości

PDMD

PDMD W KOŁACZYCACH

DZIEŃ MISYJNY

GRUPY KONTYNENTALNE

O KONTYNENTACH

SPOTKANIA

ADOPCJA SERCA

PATRON GRUPY

PATRON NA ROK

KONKURSY

KOLĘDOWANIE

WYPOŻYCZALNIA

WSPOMNIENIA

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

NASZA TWÓRCZOŚĆ

MARGARETKI

ŻYWY RÓŻANIEC

MAŁY KATECHIZM

MAŁY SŁOWNIK

PREZENTACJE

VIDEO

DO POBRANIA

INNE
  Galeria
  Humor
  Avatary

Najaktywniejsi
Na miejscu 1 jest:
~Kaska Sypien
Avatar

Punktacja:
Ogólne: 415
Bonusy: 0
Kary: 0

2) ~karol22290 (322 pkt.)
3) ~karolinalechwar (183 pkt.)
4) ~zuzia sawa (136 pkt.)
5) ~monikaw (124 pkt.)
6) ~gabrysia192a (42 pkt.)

Ankieta
Pogłębiam wiedzę religijną systematycznie czytając:

PISMO ŚWIĘTE

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

PRASĘ KATOLICKĄ

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Pomóż
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Zbieraj z Nami
Polskie Serce
Reklama

PDMD

Hasła D-G
Dawid
Król Izraela i Judy ; żył ok. 1010-970r. przed Chrystusem. Pochodził z Betlejem i był przodkiem Jezusa. Jako młody pasterz zasłynął dzięki walce i zwycięstwu nad potężnym Goliatem. Został wzięty na dwór króla Saula w Jerozolimie, a później stał się jego następcą . Dawid zjednoczył ziemie Judy i Izraela, a Jerozolimę uczynił stolicą państwa. Napisał wiele pieśni i psalmów. Jego historię możemy przeczytać w pierwszej księdze Samuela, rozdziały 16-30.
Dekalog
(Greckie słowo deka znaczy dziesięć).
Nazwa dla dziesięciu przykazań, przekazanych przez Boga Mojżeszowi na górze Synaj.
Dekanat
Jednostka terytorialna Kościoła obejmująca kilka parafii. Na jej czele stoi dziekan. Jedna diecezja podzielona jest na kilka dekanatów.
Diakon
(Greckie słowo diakonos znaczy sługa).
Urząd i stopień w hierarchii kościelnej. Już czasy apostolskie znały urząd diakona (Dz 6,1-7). Diakonami byli mężczyźni, którzy w chrześcijańskich wspólnotach pomagali przy nabożeństwach, w zarządzaniu oraz troszczyli się o biednych. Później diakonat nie był żadnym urzędem, a jedynie stopniem pośrednim do kapłaństwa. Kandydaci do kapłaństwa otrzymywali od biskupa święcenia diakonatu przez włożenie rąk. Diakonów obowiązywał celibat. Od Soboru Watykańskiego II diakonat jest znowu urzędem w Kościele. Dziś również żonaci mężczyźni mogą, po gruntownym przygotowaniu, otrzymać święcenia diakonatu, aby współpracować z duchowieństwem, szczególnie na terenie parafii. Noszą oni tytuł diakona stałego.
Dni krzyżowe
W roku kościelnym występują różne dni, w których prosimy Boga o błogosławieństwo dla zbiorów. Takimi są też Dni Krzyżowe. Są to trzy dni (poniedziałek, wtorek, środa) przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego. Modlitwa i procesje w tych dniach do przydrożnych krzyży mają wyprosić u Boga błogosławieństwo dla zbiorów. Obecnie tradycja ta została zachowana tylko w niektórych parafiach na wsiach.
Diecezja
Jednostka administracji kościelnej. Obszar podległy biskupowi, składający się z kilku dekanatów.
Dobra Nowina
Greckie słowo: euangelion = Ewangelia, znaczy dobra nowina, dobra wiadomość.
Dogmat
(Słowo z języka greckiego dogma, dogmatos znaczy orzeczenie, sąd, nauka)
Prawda, którą Urząd Nauczycielski Kościoła (Magistrium Kościoła) podaje jako obowiązującą wszystkich katolików. Dogmat jako doktryna zawarta w objawieniu Bożym chroni wiarę przed błędami.
Droga Krzyżowa
Po skazaniu na śmierć Pan Jezus musiał sam zanieść krzyż na Golgotę (Mt 27,31 b-34; Mk 15,20b-22; Łk 23,26; J 19,17). Na pamiątkę tego wydarzenia w kościołach znajduje się 14 obrazów (stacji), które przedstawiają cierpienia Jezusa podczas tej drogi. W Wielkim Poście praktykuje się (w piątki) zwyczaj wspólnego odprawiania drogi krzyżowej polegający na rozważaniu męki Chrystusa w połączeniu z przejściem symbolicznej trasy.
Duch
Istota niematerialna, obdarzona rozumem i wolna wolą.
Duch Święty
Trzecia osoba Trójcy Świętej. Jest on prawdziwym Bogiem, pochodzącym od Ojca i Syna jako uosobienie ich miłości. Duchowi Świętemu przypisuje się wcielenie Jezusa (Łk 1,35). Dlatego w modlitwie Anioł Pański mówimy: „I poczęła z Ducha Świętego.” On także kieruje Kościołem oraz umacnia nas w czynieniu dobra. Mocą Ducha Świętego dokonuje się konsekracja chleba i wina w czasie Mszy św. Duch Boży.
Duchowieństwo
Wspólne określenie dla duchownych: biskupów, kapłanów, diakonów. Ich zdaniem jest służba Ludowi Bożemu w Kościele.
Dusza
Człowiek składa się z ciała i duszy. W opisie stworzenia człowieka Biblia mówi: „Pan Bóg tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek tego stał się człowiek istotą żywą” (Rdz 2,7). Słowa te wyjaśniają czym jest dusza w ludzkim ciele; jest siłą, która uczyniła człowieka istotą żyjącą. Jeżeli dusza opuszcza ludzkie ciało, następuje śmierć, dusza zaś żyje dalej, bez końca - z Bogiem albo oddzielona od Niego, w zależności od tego jakie było życie człowieka. Na końcu świata, przy sądzie ostatecznym dusze otrzymają od Boga nowe ciało i będą żyć dalej (w wieczności) na wieki, na stworzonej przez Boga „nowej ziemi”.
Duszpasterstwo
Działalność księży w parafii obejmująca: liturgię, nauczanie, posługę charytatywną i administrację.
Dziecięctwo Boże
Przez chrzest stajemy się Dziećmi Bożymi i możemy nazywać Boga swoim Ojcem (Rz 8,15; 1 J 3,2).
Dziekan
(Greckie słowo deka znaczy dziesięć).
Stoi na czele dekanatu, który obejmuje kilka parafii. Ma on za zadanie odwiedzać parafie swego dekanatu, w celu sprawdzenia funkcjonowania duszpasterstwa i przestrzegania przepisów kościelnych. Dziekan mianowany jest przez biskupa.
Dzień Pański
Niedziela.
Dzień Zaduszny
Jest to dzień 2 listopada. Wspominamy w nim wszystkich wiernych zmarłych i prosimy Boga, aby przebaczył im grzechy i przyjął ich do swojego Królestwa. W dniu tym nawiedzamy cmentarze.
Dziesięć Przykazań
Mojżesz otrzymał od Boga na górze Synaj 10 ustaw (przykazań), które regulowały życie Izraelitów i ich więź z Bogiem (Wyj 20,1-17). Są one podstawą przymierza między Bogiem i ludźmi w Starym Testamencie. (Arka Przymierza). Te przykazania mają również wielkie znaczenie dla chrześcijan jako zbiór etycznych zasad postępowania.
Dziękczynna modlitwa
Boga powinniśmy nie tylko prosić (błagalna modlitwa) i wielbić (chwała), lecz również dziękować. Od Boga bowiem otrzymujemy: życie (stworzenie), zdrowie, zbawienie, łaskę poprzez sakramenty. Na końcu świata dzięki Niemu także zmartwychwstaniemy (zmartwychwstanie ciał). Za te inne łaski dziękujemy Bogu w modlitwie. Najwspanialszą modlitwą dziękczynną jest Msza św. zwana również Eucharystią (w języku greckim znaczy dziękczynienie), w której dziękujemy przede wszystkim za dzieło zbawienia w Chrystusie.
Eden
Nazwa ogrodu, w którym żyli Adam i Ewa. Według Biblii pierwsi ludzie żyli w nim szczęśliwi i zadowoleni. Jednakże z powodu nieposłuszeństwa wobec Boga musieli go opuścić. Z opisu biblijnego wynika, że Eden leżał między rzekami Eufratem i Tygrysem (Rdz 2 i 3). Ogród ten nazywany jest również rajem.
Egzorcyzm
W imię Boga wydany diabłu rozkaz opuszczenia człowieka lub przedmiotu, który on opanował („opętanie”). Moc i polecenie pochodzą tu od Jezusa (Mk 1,25;16,17). Egzorcyzm występuje też w ceremonii chrztu św. Poza chrztem św. kapłan może egzorcyzmować tylko za pozwoleniem biskupa.
Ekumeniczne nabożeństwo
Nabożeństwo , które jest tak przygotowane, aby mogli brać w nim udział chrześcijanie różnych wyznań i aby mogło być sprawowane przez kapłanów tych wyznań. Jest to wspólna modlitwa Kościołów chrześcijańskich w celu przyśpieszenia zjednoczenia Chrześcijan i chrześcijaństwa.
Ekumenizm
Poglądy, postawy i działania wyrażające dążenia do zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich. Na skutek nieporozumienia w ciągu dziejów Kościół się podzielił. Różnice zdań dotyczyły przede wszystkim rozumienia treści nauczania Jezusa i roli papieża w strukturze Kościoła.
Emmanuel
Hebrajskie imię Immanuel znaczy: Bóg jest z nami. Prorok Izajasz powiedział: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz 7,14). To proroctwo spełniło się przez fakt narodzenia Jezusa (Mt 1,23), którego nazywamy Emmanuelem.
Encyklika
(Greckie słowo cyklos znaczy koło, bieg okrężny)
Pismo urzędowe papieża skierowane do całego Kościoła (biskupów, duchowieństwa i wiernych) w sprawach szczególnej wagi.
Epifania
(Greckie słowo epifaneia znaczy objawienie, zjawienie się)
We Wschodnim Kościele Objawienie Pańskie jest obchodzone jako święto Narodzenia Pana Jezusa (6 stycznia). Kościół katolicki świętuje w tym dniu Objawienie Pańskie czyli Uroczystość Trzech Króli.
Epikleza
(Greckie słowo epiklesis znaczy wzywanie)
Modlitwa do Boga Ojca o zesłanie Ducha Świętego, aby przemienił chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa. Znajduje się ona we Mszy św. przed słowami przeistoczenia.
Eremita
Pustelnik. Osoba żyjąca w samotności i praktykująca ubóstwo, pokutę i modlitwę w celu ściślejszego zjednoczenia się z Bogiem i osiągnięcia zbawienia wiecznego.
Eucharystia
(Greckie słowo eucharistia znaczy dziękczynienie, eucharistein zaś dzięki czynić).
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa słowo to było używane tylko w odniesieniu do modlitwy dziękczynnej podczas Mszy św. (Wieczerzy Pańskiej). Później nazwano całą Mszę św.- Eucharystią. Kościół katolicki nazywa także Eucharystią przemienione (przeistoczenie) dary chleba i wina przechowywane w tabernakulum, w których obecny jest Chrystus.
Eucharystyczna modlitwa
Uroczysta modlitwa w czasie Mszy św., od prefacji do Ojcze Nasz. Najważniejszym momentem modlitwy eucharystycznej jest przeistoczenie. W mszale znajduję się kilka modlitw eucharystycznych, m.in. dla Mszy św. z udziałem dzieci czy Mszy św. o „Tajemnicy pojednania”.
Eutanazja
Przyspieszenie lub nie zapobieganie śmierci człowieka nieuleczalnie chorego mające na celu skrócenie jego cierpień. Nawet jeśli chory o to prosi, jest to grzech zabójstwa, którego zabrania Kościół.
Ewa
Hebrajskie Havvah, greckie Ewa znaczy życie, matka (wszystkich) żyjących.
Księga Rodzaju (rozdz. 2) opowiada o stworzeniu Ewy przez Boga z żebra Adama. Następnie została żoną Adama. Z powodu nieposłuszeństwa wobec Boga musiała wraz z mężem opuścić raj. Grzech pierworodny.
Ewangelia
(Greckie słowo euangelion znaczy dobra wiadomość, nowina)
Ewangeliami określa się pierwsze cztery księgi Nowego Testamentu. Ewangeliści Mateusz, Marek, Łukasz i Jan opisali w nich życie Jezusa. Fragment Ewangelii jest odczytywany podczas każdej Mszy św. w Liturgii Słowa.
Ewangelicki Kościół
Nazwa protestanckich Kościołów. Podkreśla ona, że wyznanie to przyjęło Ewangelię za jedyne źródło swej wiary i nie opiera się w ogóle na Tradycji, która w katolickim Kościele jest drugim źródłem wiary.
Ewangeliści
Czterej ewangeliści Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. Opisali na kartach Nowego Testamentu życie i naukę Jezusa.
Ewangelizacja
Głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie i wzywanie do wiary w Niego w celu realizacji zbawienia człowieka.
Faryzeusze
W czasach Jezusa faryzeusze byli ugrupowaniem Żydów przestrzegających drobiazgowo Prawa Mojżeszowego. Jezus często z nimi rozmawiał, piętnował ich niewłaściwe postawy. Wypełniali oni wprawdzie bardzo dokładnie przepisy prawne, ale brakowało im miłości wobec bliźnich i nie wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem (Mt 23).
Fatima
Miejscowość pielgrzymkowa w Portugalii. W roku 1917 trójce dzieci ukazała się tu kilkakrotnie Matka Boża i wzywała do modlitwy za świat.
Feretron
Figura lub obraz malowany dwustronnie, noszony podczas procesji religijnych.
Gabriel
Anioł, który zapowiedział Maryi narodzenie Jezusa (Łk 1,26-38) i Zachariaszowi narodzenie Jana Chrzciciela (Łk 1,5-25).
Genezaret
Jezioro na północy Izraela, nazywane również Jeziorem Tyberiadzkim albo Morzem Galilejskim. Ma ono 21 km długości i leży 208 m poniżej poziomu Morza Śródziemnego. Przepływa przez nie rzeka Jordan. Tu uciszył Jezus „burzę na morzu” (Mt 8,23); tu miał miejsce obfity połów ryb (Łk 5,1); tu chodził Jezus po wodzie (Mt 14,22); tu uzdrowił wielu chorych (Mt 14,34).
Genesis
(Łacińska nazwa Księgi Rodzaju)
Jest to pierwsza księga Mojżesza (Stary Testament). Rozpoczyna się opisem stworzenia świata i człowieka. Opowiada historie Abrahama, Izaaka, Jakuba i jego dwunastu synów oraz historię Józefa, umiłowanego syna Jakuba, sprzedanego przez braci w niewolę do Egiptu.
Getsemani
Ogród u podnóży Góry Oliwnej w Jerozolimie. Jezus często modlił się w tym ogrodzie i tu został pojmany przed męką (Mt 26,36-56).
Gloria
(Łacińskie słowo gloria znaczy chwała, dobra sława)
Gloria jest hymnem śpiewanym we wszystkie niedziele, uroczystości i święta na początku Mszy św. W czasie Adwentu i Wielkiego Postu śpiew ten jest opuszczany.
Główne grzechy
Zwane tak dlatego, iż są źródłem innych grzechów. Należy do nich: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo.
Godzinki
Śpiewane nabożeństwo ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podzielone na kilka godzin, na wzór Liturgii Godzin. Powstało w XIV lub XV wieku. Na język polski Godzinki przełożył prawdopodobnie ks. Jakub Wujek.
Golgota
(Aramejskie słowo gulgulta znaczy czaszka)
Tak nazywało się skaliste wzgórze niedaleko Jerozolimy, które było uformowane jak czaszka. Na tej górze (zwanej też Kalwarią) został ukrzyżowany Jezus (Mt 27,33;Mk 15,22; Łk 23,33; J 19,17). Wówczas znajdowała się ona poza Jerozolimą. Obecnie stoi na niej bazylika Grobu Pańskiego.
Gorzkie żale
Nabożeństwo , zwane również pasyjnym, śpiewane po południu w niedziele Wielkiego Postu i w Wielki Piątek. Jego tematyką jest Męka Pańska. Gorzkie żale, złożone z trzech części, zostały po raz pierwszy w Polsce ogłoszone drukiem w 1707 roku.
Góra Oliwna
Wzniesienie naprzeciw Jerozolimy, po drugiej stronie potoku Cedron. Na górze tej Jezus modlił się przed swoja męką i na niej został pojmany (Mt 26,30-56) w Getsemanii. Według opisu biblijnego Jezus wstąpił do nieba z Góry Oliwnej (Dz 1,9-14).
Gromnica
Nazwa świecy poświęcanej w uroczystość Ofiarowania Pańskiego (2 lutego), zwana stąd potocznie Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Świeca poświęcona w tym dniu jest symbolem Chrystusa, Światłości Świata. Ponieważ zapalano ja w czasie burzy (dla obrony), dlatego od słowa „grom” otrzymała nazwę „gromnica”.
Grób Pański
W Polsce zgodnie z wielowiekową tradycją na zakończenie wielkopiątkowego nabożeństwa przenosi się Najświętszy Sakrament w monstrancji do tzw. Grobu Pańskiego, przy którym wierni pozostają do późnych godzin nocnych na adoracji. Stałymi elementami Grobu Pańskiego są: figura Pana Jezusa złożonego w grobie, leżący obok krzyż oraz kwiaty. W niektórych miastach w Wielka Sobotę praktykuje się nawiedzanie Grobu Pańskiego we wszystkich Kościołach.
Grzech
Bunt przeciwko przykazaniom Bożym i nieprzestrzeganie ich. Przez grzech człowiek świadomie oddziela się od Bożej miłości. Jego więź z Bogiem i Kościołem zostaje zakłócona. Pomimo to Bóg kocha człowieka i oczekuje jego powrotu. Ten powrót (nawrócenie) może się dokonać przez pokutę (sakrament pokuty; nabożeństwo pokutne; grzech pierworodny). Człowiek wie w sumieniu, czego Bóg od niego żąda. Jeżeli decyduje się postąpić wbrew sumieniu, wówczas popełnia grzech.
Grzech pierworodny
Bóg chciał, aby człowiek był dobry. Obdarował pierwszych ludzi Adama i Ewę w wolną wolę, by mogli wybierać między dobrem i złem. Oni opowiedzieli się jednak przeciwko dobru, popełniając grzech. Popadli przez to w niełaskę u Boga, która przeszła na wszystkich ludzi. Kościół nazywa ją grzechem pierworodnym. Przez chrzest zostajemy od niego uwolnieni i otrzymujemy życie Boże.
Grzech przeciw Duchowi Świętemu
Jezus powiedział: „Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone”(Mt 12,31). Do grzechów tych zaliczamy: lekkomyślne popełnianie grzechów ciężkich licząc zuchwale na miłosierdzie Boże, rozpacz albo zwątpienie w miłosierdzie Boże, sprzeciwianie się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, zazdrość bliźniemu łaski Bożej, zatwardziałość serca wobec zbawiennych napomnień, odkładanie nawrócenia i pokuty aż do śmierci.

Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Losowy cytat
"Każdy człowiek jest Jezusem w Jego ubogim przebraniu". - Matka Teresa z Kalkuty
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Modlitwa Misyjna Dzieci
Panie Jezu, pragnę zostać pomocnikiem misjonarzy i nieść pomoc duchową i materialną dzieciom z krajów misyjnych: dzieciom, które Cię nie znają, dzieciom bezdomnym i opuszczonym, dzieciom cierpiącym głód i pozbawionym wszelkiej opieki lekarskiej. Ofiaruję Ci za nie codzienną modlitwę, pracę, naukę i dobre uczynki, a także ofiarę z drobnych wyrzeczeń - na chleb dla głodnych, lekarstwo dla chorych, naukę i katechezę dla wszystkich, na wielką radość zjednoczenia z Tobą, Panie Jezu.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

~xjuleQ
DATA: 19.09.2019 20:06
wszystkiego najlepszego karolinalechwar!smiley

~xjuleQ
DATA: 19.09.2019 20:06
wszystkiego najlepszego karolinalechwar!smiley

~xjuleQ
DATA: 17.05.2019 19:52
wszystkiego co najlepsze pawelk!

~JulciaJanik
DATA: 11.04.2019 21:53
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO dla Pani Edyty! smiley

^r_edyta
DATA: 06.02.2019 22:05
WSZYSTKIEGO CO DOBRE I PIĘKNE dla xjuleQ smiley

^r_edyta
DATA: 12.01.2019 12:11
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO dla wErOnIkA

~xjuleQ
DATA: 12.01.2019 11:39
wszystkiego najlepszego wErOnIkA

^r_edyta
DATA: 08.12.2018 21:58
ZIELONE "ŚWIEŻYNKI" (klasy 4 ) już są wpisane na listę. Sprawdźcie czy kogoś nie zgubiłam smiley

^r_edyta
DATA: 08.12.2018 14:54
Dzięki xjuleQ, że czuwasz smiley

~xjuleQ
DATA: 03.12.2018 08:01
wszystkiego najlepszego edytadzwonkowska

~xjuleQ
DATA: 02.12.2018 16:39
wszystkiego najlepszego kotecek55

~xjuleQ
DATA: 02.12.2018 16:38
wszystkiego najlepszego
kamcia2114

~xjuleQ
DATA: 24.11.2018 16:32
wszystkiego najlepszego karolina992

^r_edyta
DATA: 06.10.2015 23:32
Zwracajcie uwagę w GRACH na to by nie powtarzać haseł, pytań itd